FORMY WSPARCIA DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

FORMY WSPARCIA DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

🏆Uzyskanie stopnia naukowego to wyzwanie na wielu płaszczyznach. Jedną z najważniejszych kwestii jest aspekt finansowania kształcenia osób z niepełnosprawnościami w celu wyrównywania szans. Warto wskazać kilka zasadniczych możliwości wsparcia finansowego:

🔎Doktoranci z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim

W Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znajdują się wszystkie informacje dotyczące kształcenia m.in. w Szkołach Doktorskich. W przypadku osób z niepełnosprawnościami podstawowymi zadaniami uczelni jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu oraz prowadzeniu działalności naukowej.

🔎Finansowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz gospodarka finansowa uczelni

Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. W przypadku doktorantów posiadający orzeczenie o niepełnosprawności otrzymuje stypendium w wysokości zwiększonej o 30% kwoty, zapewnionej przez Uczelnię. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na m.in. zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształcenia lub prowadzeniu działalności naukowej.

🔎Finansowe formy wsparcia kształcenia doktorantów z niepełnosprawnością

🔸Doktorant z niepełnosprawnością otrzymuje zwiększoną wysokość stypendium doktoranckiego.

🔸Doktoranci z niepełnosprawnością mogą otrzymywać na zasadach ogólnych świadczenia z zakresu pomocy społeczne.

🔸Osoby z niepełnosprawnością korzystają z licznych zwolnień od ponoszenia danin publicznych: podatku od osób fizycznych (PIT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz abonamentu radiowo-telewizyjnego (RTV).

🔸Doktorantom z niepełnosprawnościami przysługują ulgi w środkach transportu publicznego, zbiorowego komunikacyjnego i autobusowego.

🔎Doktoranci z niepełnosprawnością korzystać mogą z instrumentów państwa służących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content