SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

JAKUB SZCZEPKOWSKI

KOORDYNATOR PROJEKTU


🟧Doktorant w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
🟧Członek zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
🟧Uczestnik Diploma in Professional Marketing
🟧Certyfikowany specjalista ds. marketingu cyfrowego - DIMAQ Professional

🧐Jest on absolwentem automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej oraz ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także podyplomowych studiów z zarządzania projektami na SGH w Warszawie.

🥇Wieloletni i doświadczony działacz samorządowy m. in. Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, Senator PG, członek Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2019-2023.

👨‍🏫Ekspert z grona pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Product Manager w Instal-Projekt. Współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w Toruniu.

👥W projekcie będzie odpowiedzialny za weryfikację pracy całego zespołu projektowego.

MONIKA WILANOWSKA

KOORDYNATOR DS. PRAWNYCH


🟧Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
🟧Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
🟧 II zastępca Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów

👩‍🏫Prowadzi szkolenia dotyczące Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, procesu przygotowania wniosków grantowych, praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu doktoranckiego oraz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w środowisku akademickim.

🥇Jest laureatką Listu Gratulacyjnego od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wybitne osiągnięcia samorządowe.

🧐Naukowo zajmuje się prawem samorządowym, problematyką praw człowieka oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Jest autorką wielu publikacji i kierownikiem projektu naukowego.

👩‍⚖️Rozprawę doktorską przygotowuje w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

👥W niniejszym projekcie sprawować będzie funkcję Koordynatora ds. Prawnych, który odpowiada za weryfikowanie pracy Zespołu ds. Prawnych oraz przygotowanie części raportu końcowego.

JAKUB ZIELONKA

KOORDYNATOR DS. PROMOCJI🟧Doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
🟧Sekretarz Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych
🟧Członek Rady Doradczej Krajowej Reprezentacji Doktorantów
🟧Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej ds. organizacji wydarzeń

🏫Zajmuje się opracowywaniem materiałów graficznych oraz promocyjnych dla różnego rodzaju wydarzeń. W swojej jednostce organizuje spotkania i konferencje naukowe dla środowiska akademickiego.

🧐Swoją rozprawę prowadzi z zakresu zastosowania Sztucznej Inteligencji do zagadnień związanych z diagnostyką Maszyn Elektrycznych.

👥W projekcie sprawuję funkcję koordynatora ds. promocji, który odpowiada za zarządzanie Social Mediami projektu Pełnoprawni w Nauce.

Sebastian CZechowicz

KOORDYNATOR DS. SZKOLEŃ🟧Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
🟧Asystent w Katedrze Prawa Karnego UŁ
🟧Członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów
🟧Pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. przeciwdziałania wykluczeniu w kadencji 2022

🏫Jest autorem publikacji poświęconej problematyce wykluczenia w środowisku doktoranckim opublikowanym na łamach PWN Nauka. Współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, które wspierają m. in. osoby wykluczone.

🧐Naukowo interesuje się medycznym prawem karnym.

👥 W realizowanym projekcie sprawuje funkcję koordynatora ds. szkoleń, który będzie odpowiedzialny za pracę zespołu ds. szkoleń.

KATARZYNA FEDEJKO-KAFLOWSKA

KOORDYNATOR DS. ORGANIZACJI WYDARZEŃ🟧 Doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
🟧 Członkini Zarządu Krajowa Reprezentacja Doktorantów
🟧 Przewodnicząca Zespołu ds. Zdrowia Doktorantów

🏫 Jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Instytutu Nauk Stosowanych.

🧐Rozprawę doktorską przygotowuje w Instytucie Nauk Biomedycznych Zakładu Biomechaniki gdzie zajmuje się trójwymiarową analizą chodu, reedukacją chodu oraz jakością życia pacjentów z zaburzeniami lokomocji.

👥W projekcie sprawować będzie funkcję Koordynatora Zespołu ds. Organizacji Wydarzeń, który będzie odpowiedzialny za organizację warsztatów i konferencji.

Skip to content